1 Phản hồi cho “Lăng hiếu đề bảng đỏ”

  1. hoàng says:

    Thằng cs nào cũng vậy…trước khi chết phải vùng vẩy cho vui với thiên hạ.Chớ trong tâm hồn của chúng
    chẳng bào giờ biết tôn trọng sự thật,biết quý giá nhân phẩm con người,chúng luôn lừa bịp mọi người.
    Tên lê hiếu đằng nầy đã từng phản dân hại nước,đã từng lừa mị mọi người thì trước khi chết chúng vẩn như ngày xưa,là lừa bịp và lừa bịp.

Leave a Reply to hoàng